Huishoudelijk Reglement

WATERSPORTVERENIGING VREMDYCK

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 

Allerlei

Artikel 1

 

Dit huishoudelijk reglement heeft tot doel de statuten te vervolledigen door nadere regels te bepalen. Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement worden door het bestuur voorgesteld en bij de eerstkomende algemene ledenvergadering ter stemming gebracht, zoals voorzien door artikel 23, 1° van de statuten.

Voor de toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement wordt email beschouwd als zijnde “schriftelijk”.

 

Clubhuis

Artikel 2

 

De club stelt een clubhuis ter beschikking van de leden. Dit clubhuis is enkel toegankelijk voor leden, ereleden, huisgenoten, aspirant-leden en donateurs, behalve op wedstrijden of gelegenheden door het bestuur vastgesteld, waarop het voor iedereen open staat.

Elk lid, erelid, huisgenoot, aspirant-lid of donateur kan nochtans genodigden meebrengen voor zover hij ze vergezelt. Hij zal er echter voor zorgen dat zijn genodigden geen regelmatige gebruikers worden van het clubhuis, in welk geval hij ze er inderdaad moet toe aanzetten om hun kandidatuur te stellen als leden.

De leden, ereleden, huisgenoten, aspirant-leden en donateurs dienen het clubhuis schoon te houden in de mate dat zij er gebruik van maken. Zij dienen de instructies van de clubhuiscommissaris dienaangaande op te volgen. De instructies m.b.t. het afsluiten van het clubhuis hangen uit in het clubhuis, en maken integraal deel uit van het huishoudelijk reglement.

Elk lid, erelid of aspirant-lid heeft recht op één toegangspasje voor de kaartlezer die toegang verschaft tot het clubhuis, mits hij de borgsom daarvoor betaalt. Die borgsom bedraagt 15 €.

Leden hebben geen recht op sleutels die toegang verschaffen tot het clubhuis.

Niemand mag sleutels laten bijmaken, tenzij na toestemming van het bestuur.

 

Artikel 3

 

Het clubhuis mag niet gebruikt worden voor privédoeleinden.

Het is niet toegestaan om goederen te stallen in het clubhuis of om goederen mee te nemen uit het clubhuis, tenzij de clubhuiscommissaris daarmee uitdrukkelijk akkoord gaat.

Het is niet toegestaan om materiaal rond het clubhuis of in het materiaalhok te stallen of om goederen mee te nemen uit het materiaalhok, tenzij de materiaalcommissaris daarmee uitdrukkelijk akkoord gaat. Voor horecamateriaal is het akkoord van de horecacommissaris nodig.

Roken is verboden in het clubhuis. Alle drugs zijn verboden, waar dan ook. Inzake alcohol maakt het “Bestuursreglement Alcoholverstrekking bij W.V. Vremdijck”, zie bijlage, integraal deel uit van het huishoudelijk reglement. Ook de bepalingen van de horecavergunning, zie bijlage, dienen strikt nageleefd te worden.

 

Bestuur

Artikel 4

 

Leden van het bestuur die zich niet herkiesbaar wensen te stellen, moeten dat vier weken voor de aanvang van de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de secretaris meedelen.

 

Artikel 5

 

Conform artikel 13, 1° van de statuten zal het bestuur in zijn midden een secretaris en een penningmeester aanduiden. Naast de taken die vanzelfsprekend zijn voor hun functie, zijn zij tevens verantwoordelijk voor de volgende taken.

-          Secretaris : verantwoordelijk voor belangenbehartiging, communicatie, media, externe contacten, promotie, website en ledenblad “Kijk op Vremdijck”.

-          Penningmeester : verantwoordelijk voor sponsoring en subsidies.

Verder zal het bestuur conform artikel 14, 3° van de statuten de volgende commissies aanstellen. De commissies zullen op vraag van het bestuur verslag uitbrengen over de stand van zaken.

-          Jeugdcommissie: verantwoordelijk voor o.a. zaterdagtrainingen, trainingskalender, CWO diploma’s, trainingsweek

-          Wedstrijdcommissie: verantwoordelijk voor o.a. wedstrijdkalender, redding, uitslagen, wedstrijdorganisatie

-          Materiaal/technisch commissie: verantwoordelijk voor o.a. motorboten, clubhuis onderhoud, tent, bergingen, botenveld, boeien

-          PR-commissie: verantwoordelijk voor o.a. Sponsoring, sociale media, website, reclame, verenigingskleding

-          Horeca/clubhuis commissie: verantwoordelijk voor o.a. lunch tijdens de wedstrijden, schoonmaak, bar bediening, BBQ bediening, aankoop/voorraden

-          Clubhuiscommissaris : verantwoordelijk voor de netheid in en rond het clubhuis.

-          Horecacommissaris : verantwoordelijk voor horeca, voor het horecamateriaal en voor alle materiaal dat zich in het clubhuis bevindt.

-          Technisch commissaris : verantwoordelijk voor de technische staat van de onroerende goederen.

-          Materiaalcommissaris : verantwoordelijk voor de toestand van alle boten, alsook voor alles wat zich in het materiaalhok bevindt, uitgezonderd horecamateriaal.

-          Wedstrijdcommissaris : verantwoordelijk voor de wedstrijdcommissie, de protestcommissie, de redding, de wedstrijdbepalingen, de uitslagverwerking, de prijzen, enzovoort.

-          Jeugdcommissaris : verantwoordelijk voor alle opleidingen en trainingen.

-          Havencommissaris : verantwoordelijk voor het beheer van de ligplaatsen.

-          Vlootkapitein per Klasse : verantwoordelijk voor de promotie van de betreffende Klasse.

Een lid van het bestuur mag commissaris of lid zijn van meerdere commissies. Elke commissaris is verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn commissie. De secretaris en de penningmeester zijn verantwoordelijk voor de keuze van de personen die hen helpen met hun bijkomende taken.

 

Artikel 6

 

De voorzitter roept het bestuur zo dikwijls bijeen als hij nodig acht. Hij is hiertoe verplicht, indien twee bestuursleden het verlangen.

De oproep voor de vergaderingen geschiedt mondeling of schriftelijk met vermelding van de agenda van de bijeenkomst en zo mogelijk een week tevoren. Een uitzondering wordt gemaakt voor dringende of spoedeisende gevallen, die dan zo spoedig mogelijk behandeld dienen te worden.

 

Lidmaatschap

Artikel 7

 

Om als lid, aspirant-lid of donateur te worden toegelaten, moet men het aanmeldingsformulier, op de website, volledig invullen. Dat geldt niet voor huisgenoten: hun toegang tot de vereniging staat of valt in principe met het lidmaatschap van het lid. Het bestuur kan nochtans individuele huisgenoten weren, zonder dat het lidmaatschap van het lid ophoudt.

 

Jaarlijkse bijdrage

Artikel 8

 

Voor een goed begrip van dit artikel worden twee artikelen van de statuten in herinnering gebracht :

-          Artikel 5, 2° : “Huisgenoten zijn de echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen van leden, voor zover deze laatsten nog geen inkomen hebben.”

-          Artikel 5, 3° : “Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.”

 

Voor dit reglement beschouwen we vaste partners ook als echtgenoten.

 

De leden worden, conform artikel 9, 1° van de statuten als volgt in categorieën ingedeeld voor het betalen van de jaarlijkse bijdragen :

 1. De gewone leden. Het betreft alle leden die niet onder een andere categorie vallen.
 2. De beginnende leden. Het betreft alle leden boven de 18 jaar, die in het betreffende kalenderjaar nog geen 27 jaar worden, die nog geen inkomen genieten en die het adres van een ander, ouder gewoon lid dat de gewone jaarlijkse bijdrage betaald heeft, niet volledig verlaten hebben.
 3. Ereleden die tevens gewoon lid willen zijn.

 

Geldelijke jaarlijkse bijdrage :

 1. Voor de verschillende categorieën van leden :
  1. De jaarlijkse bijdrage voor de gewone leden bedraagt €85
  2. De jaarlijkse bijdrage voor de beginnende leden bedraagt €21,25
  3. De jaarlijkse bijdrage voor de ereleden die tevens gewoon lid willen zijn bedraagt €42,50
 2. De jaarlijkse bijdrage voor de aspirant-leden bedraagt €85
 3. De jaarlijkse bijdrage voor de donateurs bedraagt €127,50
 4. Alle jaarlijkse bijdragen die niet ontvangen zijn door de penningmeester op 1 juni van het betreffende kalenderjaar worden met €20 verhoogd.

 

Niet geldelijke jaarlijkse bijdrage :

 1. Voor de verschillende categorieën van leden :
 2. Elk aspirant-lid zal ervoor zorgen dat zijn inspanningen in verhouding staan tot zijn deelname aan het verenigingsleven.
 3. Donateurs zijn niet verplicht om inspanningen te leveren.
 4. De voorzitter en de clubhuiscommissaris zullen gezamenlijk de inspanningen vorderen. Daartoe zullen zij een taakverdeling opstellen die de inspanningen optimaal verdeelt over de verschillende commissies en over de bijkomende opdrachten van de secretaris en de penningmeester, zoals die in artikel 5 van dit huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. Deze taakverdeling dient goedgekeurd te worden door het bestuur alvorens dat de inspanningen gevorderd kunnen worden.
 5. Wie in gebreke blijft inzake het leveren van de inspanningen zal daarop aangesproken worden door de voorzitter of de clubhuiscommissaris, nadat het bestuur hen daartoe gemachtigd heeft. Het bestuur dient bij het nemen van de beslissing over die machtiging rekening te houden met alle feitelijke omstandigheden, waaronder de conditie van de betrokkene(n). Wanneer de inspanningen daarna nog steeds niet geleverd worden, kan de in artikel 7, 1°, a. van de statuten voorziene sanctie, namelijk opzegging door de vereniging, ontlopen worden door vrijwillig over te gaan naar het statuut van donateur.
 1. Elk gewoon lid zal ervoor zorgen dat de gezamenlijke inspanningen van hemzelf en van zijn huisgenoten in verhouding staan tot de deelname van hemzelf en van zijn huisgenoten aan het verenigingsleven.
 2. Elk beginnend lid zal ervoor zorgen dat zijn inspanningen in verhouding staan tot zijn deelname aan het verenigingsleven.
 3. Elk erelid dat tevens gewoon lid wil zijn, is niet verplicht om inspanningen te leveren, ongeacht de mate waarin het erelid deelneemt aan het verenigingsleven.

 

Verenigingsboten

Artikel 9

 

 1. Verenigingsboten.

 

 1. Verenigingsboten mogen de Braakman uitsluitend verlaten mits toestemming van het bestuur.
 2. Wie schade vaart, wie een manoeuvre uitgevoerd heeft dat zou kunnen geleid hebben tot schade die niet in een oogopslag vastgesteld kan worden, maar die later, bijvoorbeeld, kan leiden tot het afbreken van (interne) onderdelen en wie schade vaststelt voordat hij gaat varen, dient de materiaalcommissaris daar zo snel en volledig mogelijk van in te lichten.

 

 1. Verenigingsmotorboten.

 

 1. Op momenten dat er wedstrijden georganiseerd worden beslist de wedstrijdcommissie over de inzet van verenigingsmotorboten. Op momenten dat er opleidingen of trainingen georganiseerd worden beslist de jeugdcommissie over de inzet van de verenigingsmotorboten. Op alle andere momenten beslist de materiaalcommissie over de inzet van de verenigingsmotorboten.
 2. Verenigingsmotorboten mogen nooit voor sightseeing, spelevaren, waterskiën, rondvaarten, enzovoort gebruikt worden.
 3. Niemand mag een verenigingsmotorboot besturen zonder in het bezit te zijn van het vereiste vaarbewijs.
 4. Alleen leden, meerderjarige huisgenoten en motorbootbestuurders aangesteld door de personen opgesomd in artikel 2.a. van dit reglement, mogen verenigingsmotorboten besturen.
 5. Alle opvarenden van verenigingsmotorboten dienen altijd een zwemvest of een reddingsvest te dragen.
 6. Wanneer een verenigingsmotorboot gebruikt wordt voor het uitvoeren van een redding van iemand die geen lid, huisgenoot of aspirant-lid lid is, dient de bestuurder van de motorboot een vergoeding te innen die gelijk is aan de helft van het bedrag van het lidgeld van gewone leden, tenzij de geredde onmiddellijk lid, huisgenoot of aspirant-lid wordt.
 7. De blauwe motorboot mag door individuele leden en door meerderjarige huisgenoten gebruikt worden voor opleidingen en zeiltrainingen, op de momenten dat deze boot onder de verantwoordelijkheid valt van de materiaalcommissie. Uiteraard dient de boot dan na gebruik volledig schoongemaakt te worden en dient alle gebruikte materiaal dan terug correct opgeborgen te worden. Wie hiervan gebruik maakt dient dit aan te geven via secreatris.vremdijck@gmail.com zodanig dat dit afgestemd kan worden met de materiaalmeester en penningmeester. Kosten voor het gebruik van de blauwe motor zijn €5 per uur met een maximum van drie uur. Elk begonnen uur telt voor een volledig uur. Reserveren is mogelijk bij de materiaalcommissie. Wie de blauwe motorboot individueel inzet voor een zeiltraining, dient andere leden, huisgenoten en/of aspirant-leden te laten meedoen met die zeiltraining, voor zover het gaat om zeilboten met vergelijkbare eigenschappen en zeilers met vergelijkbare capaciteiten.

 

 1. Verenigingszeilboten.

 

Verenigingszeilboten mogen door leden, huisgenoten en aspirant-leden gebruikt worden. Zij mogen ook gebruikt worden door genodigden van deze leden, huisgenoten en aspirant-leden wanneer zij sporadisch instructie geven aan deze personen en op voorwaarde dat de verenigingszeilboten in dat geval altijd in het zicht blijven van deze leden, huisgenoten en/of aspirant-leden. Wanneer deze genodigden op regelmatige wijze gebruik zouden gaan maken van de verenigingszeilboten, dienen de betreffende leden, huisgenoten en/of aspirant-leden deze genodigden ertoe aan te zetten om hun kandidatuur te stellen als leden.

Het gebruik van verenigingszeilboten is kosteloos als dat niet gebeurt tijdens officiële activiteiten van de vereniging, maar is betalend tijdens officiële activiteiten van de vereniging.

 

 

Omdat verenigingszeilboten bedoeld zijn om steeds weer nieuwe mensen, kinderen, te laten kennismaken met zeilen, kan de jeugdcommissie, kinderen die reeds minstens een jaarlang gebruik gemaakt hebben van deze boten, uitsluiten van het gebruik van verenigingszeilboten tijdens officiële activiteiten van de verenging.

 

Tarieven voor het jeugdzeilen zijn terug te vinden op www.vremdijck.nl onder “tarieven => jeugdzeilen”.

 

Schadeclaims

Artikel 10

 

Schade aan en/of verlies van persoonlijke bezittingen, en lichamelijke letsels, inclusief de dood, worden niet vergoed door de vereniging.

 

Het bestuur van de vereniging, en de vereniging zelf, zijn niet aansprakelijk voor welke schade, hoe dan ook ontstaan, aan derden.

 

Het betreden van het terrein en van het clubhuis gebeurt op eigen risico.

 

Wie een boot ter beschikking stelt van de vereniging dient ervoor te zorgen dat die minstens afdoende verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA).

 

Vergaderingen

Artikel 11

 

Betreffende de jaarvergadering bedoeld in artikel 16, 2° van de statuten zal het bestuur: mededelingen doen over de wedstrijden en de feestelijkheden welke vermoedelijk zullen worden gehouden.

 

Artikel 12

 

De bijeenroeping voor de algemene vergaderingen zoals bedoeld in artikel 20 van de statuten moet minstens twee weken van tevoren aan de leden worden toegezonden.

 

Register

Artikel 13

 

Het in artikel 4 van de statuten bedoelde register wordt aangevuld met e-mailadressen en telefoonnummers. Naast de leden worden de ereleden, de aspirant-leden en de donateurs in aparte rubrieken vermeld.

 

Sponsoring

Artikel 14

 

 1. Sponsoring kan nooit bestaan uit de eigen arbeid van de personen opgesomd in artikel 5 van de statuten: leden, huisgenoten, aspirant-leden, donateurs en ereleden. Vrijwilligerswerk vormt immers de bestaansbasis van de vereniging.
 2. Het bestuur zal een lijst van sponsoren bijhouden.
 3. Al wie in aanmerking meent te komen om opgenomen te worden op die lijst van sponsoren, dient dat zelf aan te vragen bij de aan het bestuur. Het bestuur neemt dan op de eerstvolgende bestuursvergadering een beslissing over die aanvraag. Het bestuur is ook gerechtigd om op eigen initiatief sponsoren toe te voegen aan de lijst, indien er voldaan is aan het gestelde in puntje 1 hierboven.
 4. Het bestuur verwittigt diegenen die toegevoegd worden aan de lijst van sponsoren, van hun toevoeging aan die lijst.
 5. Wanneer de sponsoring tijdens opeenvolgende jaren in identieke of zeer vergelijkbare omstandigheden aanhoudt, naar de mening van het bestuur, blijft men op de lijst staan, zonder dat er telkens een nieuwe aanvraag gedaan moet worden.
 6. Het bestuur zal publiciteit geven aan de sponsoren, tenzij de sponsor binnen de twee weken na de verwittiging bedoeld in puntje 4 hierboven te kennen heeft gegeven dat er geen publiciteit gegeven mag worden aan zijn sponsoring.

 

Trainingen

Artikel 15

 

Bij de zaterdag trainingen voor de trainingsweek zal er geen instappers groep zijn. Deze zal er pas zijn na de trainingsweek en indien er genoeg inschrijvingen zijn naar inzicht van de jeugdcommissie.

Het kind dat voor de eerste keer, tijdens het betreffende jaar, wil deelnemen aan een training, moet zich ten laatste op de dinsdag voorafgaand aan een geplande training aanmelden, bij de secretaris. Het kind dat zich de eerste keer niet tijdig aanmeldt, maar toch aanwezig is, mag deelnemen aan de training, als dat organisatorisch mogelijk is, naar de mening van de trainer.

Het kind dat tijdens het betreffende jaar reeds deelnam aan een training, of zich voor een eerste training aanmeldde, moet zich ten laatste op de dinsdag voorafgaand aan een geplande training afmelden, voor één training of voor meerdere trainingen ineens, bij de secretaris, zo het niet zal deelnemen aan één of meer geplande trainingen.

Als er een kind, dat tijdens het betreffende jaar reeds deelnam aan een training, of zich voor een eerste training aanmeldde, zich niet tijdig afmeldt bij de secretaris, en niet deelneemt aan een geplande training, zal er, behoudens overmacht of het zich voordoen van uitzonderlijke omstandigheden, wat uitsluitend door de jeugdcommissie beoordeeld wordt, een boete van 10 euro te betalen zijn per training dat het kind niet komt, zonder zich tijdig afgemeld te hebben.

Tarieven voor het jeugdzeilen kunt u terugvinden op de website (www.vremdijck.nl) onder het tabblad “tarieven => jeugdzeilen”.

 

All-in tarief, Walligplaatsen en Vaarvergunningen

Artikel 16

 

Overwegende dat :

-          De vereniging het veld langs de Noordelijke walkant van de haven ter beschikking heeft.

-          Walligplaatsen exclusief beschikbaar zijn voor leden van de verenging.

-          Walligplaatsen uitsluitend beschikbaar zijn via de vereniging.

-          Walligplaatsen tevens een vaarrecht op de Braakmankreek inhouden.

-          Steigerligplaatsen én (eendaagse) vaarvergunningen uitsluitend beschikbaar zijn via de havenmeester van Oostappen.

-          Eendaagse vaarvergunningen door Oostappen niet verstrekt worden aan leden van de vereniging.

-           

Walplaats*

Vaarvergunning

Boten kleiner dan 3 meter

€90

€60

Boten ≥ 3 meter maar ≤ 5 meter

€110

€70

Boten groter dan 5 meter

€180

€120

 * Walplaats inclusief vaarvergunning.

 Ligplaats in het Optimistenrek inclusief vaarvergunning €120

 

Wie tijdens één kalenderjaar reeds één van debovenstaande tarieven betaalde, maar met toestemming van de havencommissaris (dit i.v.m. de beperkte beschikbaarheid van walligplaatsen) overstapt naar een duurder tarief, hoeft slechts het verschil tussen beide tarieven bij te betalen. Walligplaatsen zijn uitsluitend beschikbaar vanaf 1 april tot en met 15 november. In de periode vanaf 16 november tot en met 31 maart dienen alle boten en dient alle materiaal verwijderd te worden van het veld en uit het Optimistenrek.

 

Heeft het bestuur besloten :

 

 

 1. Walligplaatsen.

 

Uitzonderlijk kunnen, geval per geval apart te beoordelen, door de havencommissaris kortstondige ligplaatsen gedurende maximaal 14 dagen toegestaan worden aan leden, tegen een vergoeding die altijd gelijk is aan 1/2e van het bovenstaande seizoentarief.

 

 1. Vaarvergunningen.

 

Om de tarieven voor ter beschikking stellen van vaarvergunningen voor de Braakmankreek, zonder walligplaatsen, aan leden als volgt vast te stellen :

-          Boten vanaf 5 meter : 120 euro.

-          Boten korter dan 5 meter : 70 euro.

 

Een boot die hiervan gebruik maakt, mag ’s nachts NOOIT, in de jachthaven, of bij het clubhuis blijven liggen. Is dat wel minstens één keer het geval, dan dient onmiddellijk het tarief voor het ter beschikking stellen van walligplaatsen aan leden toegepast te worden. Het betreft hier geen evenementen, zoals trainingen en wedstrijden van de vereniging. De vereniging laat toe dat boten blijven liggen tussen opeenvolgende dagen met officiële evenementen van de vereniging voor de betreffende Klasse.

 

Diverse bepalingen

Artikel 17

 

 1. Koffie die geschonken wordt bij de activiteiten is alleen gratis voor de deelnemers aan de activiteiten en voor de helpers, en alleen ten tijde van de inschrijving en/of voorbereiding.
 2. Wie te laat inschrijft voor een activiteit waarbij er een maaltijd verstrekt wordt, betaalt 2 € extra per persoon.
 3. Niet-leden betalen per persoon 5 € extra bij een activiteit waarbij er een maaltijd verstrekt wordt.
 4. Alle verrekeningen van lidgelden bij het Watersportverbond mogen via drankbonnen of via de kassa gebeuren.
 5. Wie na 1 juni van een bepaald kalenderjaar op de lijst van het Watersportverbond blijft staan, moet sowieso het lidmaatschap bij het Watersportverbond voor dat kalenderjaar betalen.
 6. Op de website onder het tabblad “vereniging” kunt u de diverse bepalingen terugvinden.

 

Slotbepaling

Artikel 18

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, handelt het bestuur naar omstandigheden en brengt het hiervan op de eerstvolgende algemene ledenvergadering verslag uit.

 

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 13 maart 2021.