Huishoudelijk Reglement

WATERSPORTVERENIGING VREMDYCK

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 

Allerlei

Artikel 1

 

Dit huishoudelijk reglement heeft tot doel de statuten te vervolledigen door nadere regels te bepalen. Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement worden door het bestuur voorgesteld en bij de eerstkomende algemene ledenvergadering ter stemming gebracht, zoals voorzien door artikel 23, 1° van de statuten.

Voor de toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement wordt email beschouwd als zijnde “schriftelijk”.

 

Clubhuis

Artikel 2

 

De club stelt een clubhuis ter beschikking van de leden. Dit clubhuis is enkel toegankelijk voor leden, ereleden, huisgenoten, adspirantleden en donateurs, behalve op wedstrijden of gelegenheden door het bestuur vastgesteld, waarop het voor iedereen open staat.

Elk lid, erelid, huisgenoot, adspirantlid of donateur kan nochtans genodigden meebrengen voor zover hij ze vergezelt. Hij zal er echter voor zorgen dat zijn genodigden geen regelmatige gebruikers worden van het clubhuis, in welk geval hij ze er inderdaad moet toe aanzetten om hun kandidatuur te stellen als leden.

De leden, ereleden, huisgenoten, adspirantleden en donateurs dienen het clubhuis schoon te houden in de mate dat zij er gebruik van maken. Zij dienen de instructies van de clubhuiscommissaris dienaangaande op te volgen. De instructies m.b.t. het afsluiten van het clubhuis hangen uit in het clubhuis, en maken integraal deel uit van het huishoudelijk reglement.

Elk lid, erelid of adspirantlid heeft recht op één toegangspasje voor de kaartlezer die toegang verschaft tot het clubhuis, mits hij de borgsom daarvoor betaalt. Die borgsom bedraagt 15 €.

Leden hebben geen recht op sleutels die toegang verschaffen tot het clubhuis.

Niemand mag sleutels laten bijmaken, tenzij na toestemming van het bestuur.

 

Artikel 3

 

Het clubhuis mag niet gebruikt worden voor privé doeleinden.

Het is niet toegestaan om goederen te stallen in het clubhuis of om goederen mee te nemen uit het clubhuis, tenzij de clubhuiscommissaris daarmee uitdrukkelijk akkoord gaat.

Het is niet toegestaan om materiaal rond het clubhuis of in het materiaalhok te stallen of om goederen mee te nemen uit het materiaalhok, tenzij de materiaalcommissaris daarmee uitdrukkelijk akkoord gaat. Voor horecamateriaal is het akkoord van de horecacommissaris nodig.

Roken is verboden in het clubhuis. Alle drugs zijn verboden, waar dan ook. Inzake alcohol maakt het “Bestuursreglement Alcoholverstrekking bij W.V. Vremdijck”, zie bijlage, integraal deel uit van het huishoudelijk reglement. Ook de bepalingen van de horecavergunning, zie bijlage, dienen strikt nageleefd te worden.

 

Bestuur

Artikel 4

 

Leden van het bestuur die zich niet herkiesbaar wensen te stellen, moeten dat vier weken voor de aanvang van de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de secretaris meedelen.

 

Artikel 5

 

Conform artikel 13, 1° van de statuten zal het bestuur in zijn midden een secretaris en een penningmeester aanduiden. Naast de taken die vanzelfsprekend zijn voor hun functie, zijn zij tevens verantwoordelijk voor de volgende taken.

-          Secretaris : verantwoordelijk voor belangenbehartiging, communicatie, media, externe contacten, promotie, website en ledenblad “Kijk op Vremdijck”.

-          Penningmeester : verantwoordelijk voor sponsoring en subsidies.

Verder zal het bestuur conform artikel 14, 3° van de statuten de volgende commissarissen aanstellen, al dan niet in zijn midden.

-          Clubhuiscommissaris : verantwoordelijk voor de netheid in en rond het clubhuis.

-          Horecacommissaris : verantwoordelijk voor horeca, voor het horecamateriaal en voor alle materiaal dat zich in het clubhuis bevindt.

-          Technisch commissaris : verantwoordelijk voor de technische staat van de onroerende goederen.

-          Materiaalcommissaris : verantwoordelijk voor de toestand van alle boten, alsook voor alles wat zich in het materiaalhok bevindt, uitgezonderd horecamateriaal.

-          Wedstrijdcommissaris : verantwoordelijk voor de wedstrijdcommissie, de protestcommissie, de redding, de wedstrijdbepalingen, de uitslagverwerking, de prijzen, enzovoort.

-          Jeugdcommissaris : verantwoordelijk voor alle opleidingen en trainingen.

-          Havencommissaris : verantwoordelijk voor het beheer van de ligplaatsen.

-          Vlootkapitein per Klasse : verantwoordelijk voor de promotie van de betreffende Klasse.

Een lid van het bestuur mag commissaris of lid zijn van meerdere commissies. Elke commissaris is verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn commissie. De secretaris en de penningmeester zijn verantwoordelijk voor de keuze van de personen die hen helpen met hun bijkomende taken.

 

Artikel 6

 

De voorzitter roept het bestuur zo dikwijls bijeen als hij nodig acht. Hij is hiertoe verplicht, indien twee bestuursleden het verlangen.

De oproep voor de vergaderingen geschiedt mondeling of schriftelijk met vermelding van de agenda van de bijeenkomst en zo mogelijk een week tevoren. Een uitzondering wordt gemaakt voor dringende of spoedeisende gevallen, die dan zo spoedig mogelijk behandeld dienen te worden.

 

Lidmaatschap

Artikel 7

 

Om als lid, adspirantlid of donateur te worden toegelaten, moet men het aanmeldingsformulier, zie bijlage, volledig invullen en ondertekenen. Dat geldt niet voor huisgenoten : hun toegang tot de vereniging staat of valt in principe met het lidmaatschap van het lid. Het bestuur kan nochtans individuele huisgenoten weren, zonder dat het lidmaatschap van het lid ophoudt.

 

Jaarlijkse bijdrage

Artikel 8

 

Voor een goed begrip van dit artikel worden twee artikelen van de statuten in herinnering gebracht :

-          Artikel 5, 2° : “Huisgenoten zijn de echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen van leden, voor zover deze laatsten nog geen inkomen hebben.”

-          Artikel 5, 3° : “Adspirantleden zijn zij die aan de aktiviteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.”

 

Voor dit reglement beschouwen we vaste partners ook als echtgenoten.

 

De leden worden, conform artikel 9, 1° van de statuten als volgt in categorieën ingedeeld voor het betalen van de jaarlijkse bijdragen :

1.      De gewone leden. Het betreft alle leden die niet onder een andere categorie vallen.

2.      De beginnende leden. Het betreft alle leden boven de 18 jaar, die in het betreffende kalenderjaar nog geen 27 jaar worden, die nog geen inkomen genieten en die het adres van een ander, ouder gewoon lid dat de gewone jaarlijkse bijdrage betaald heeft, niet volledig verlaten hebben.

3.      Ereleden die tevens gewoon lid willen zijn.

 

Geldelijke jaarlijkse bijdrage :

1.      Voor de verschillende categorieën van leden :

a.       De jaarlijkse bijdrage voor de gewone leden bedraagt 80 €.

b.      De jaarlijkse bijdrage voor de beginnende leden bedraagt 20 €.

c.       De jaarlijkse bijdrage voor de ereleden die tevens gewoon lid willen zijn bedraagt 40 €.

2.      De jaarlijkse bijdrage voor de adspirantleden bedraagt 80 €.

3.      De jaarlijkse bijdrage voor de donateurs bedraagt 120 €.

4.      Alle jaarlijkse bijdragen die niet ontvangen zijn door de penningmeester op 1 juni van het betreffende kalenderjaar worden met 5 € verhoogd.

 

Niet geldelijke jaarlijkse bijdrage :

1.      Voor de verschillende categorieën van leden :

  1. Elk gewoon lid zal ervoor zorgen dat de gezamenlijke inspanningen van hemzelf en van zijn huisgenoten in verhouding staan tot de deelname van hemzelf en van zijn huisgenoten aan het verenigingsleven.
  2. Elk beginnend lid zal ervoor zorgen dat zijn inspanningen in verhouding staan tot zijn deelname aan het verenigingsleven.
  3. Elk erelid dat tevens gewoon lid wil zijn, is niet verplicht om inspanningen te leveren, ongeacht de mate waarin het erelid deelneemt aan het verenigingsleven.

2.      Elk adspirantlid zal ervoor zorgen dat zijn inspanningen in verhouding staan tot zijn deelname aan het verenigingsleven.

3.      Donateurs zijn niet verplicht om inspanningen te leveren.

4.      De voorzitter en de clubhuiscommissaris zullen gezamenlijk de inspanningen vorderen. Daartoe zullen zij een taakverdeling opstellen die de inspanningen optimaal verdeelt over de verschillende commissies en over de bijkomende opdrachten van de secretaris en de penningmeester, zoals die in artikel 5 van dit huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. Deze taakverdeling dient goedgekeurd te worden door het bestuur alvorens dat de inspanningen gevorderd kunnen worden.

5.      Wie in gebreke blijft inzake het leveren van de inspanningen zal daarop aangesproken worden door de voorzitter of de clubhuiscommissaris, nadat het bestuur hen daartoe gemachtigd heeft. Het bestuur dient bij het nemen van de beslissing over die machtiging rekening te houden met alle feitelijke omstandigheden, waaronder de conditie van de betrokkene(n). Wanneer de inspanningen daarna nog steeds niet geleverd worden, kan de in artikel 7, 1°, a. van de statuten voorziene sanctie, namelijk opzegging door de vereniging, ontlopen worden door vrijwillig over te gaan naar het statuut van donateur.

 

Verenigingsboten

Artikel 9

 

1.      Verenigingsboten.

 

a.       Verenigingsboten mogen de Braakman uitsluitend verlaten mits toestemming van het bestuur.

b.      Wie schade vaart, wie een manoeuvre uitgevoerd heeft dat zou kunnen geleid hebben tot schade die niet in een oogopslag vastgesteld kan worden, maar die later, bijvoorbeeld, kan leiden tot het afbreken van (interne) onderdelen en wie schade vaststelt voordat hij gaat varen, dient de materiaalcommissaris daar zo snel en volledig mogelijk van in te lichten.

 

2.      Verenigingsmotorboten.

 

a.       Op momenten dat er wedstrijden georganiseerd worden beslist de wedstrijdcommissaris over de inzet van verenigingsmotorboten. Op momenten dat er opleidingen of trainingen georganiseerd worden beslist de jeugdcommissaris over de inzet van de verenigingsmotorboten. Op alle andere momenten beslist de materiaalcommissaris over de inzet van de verenigingsmotorboten.

b.      Verenigingsmotorboten mogen nooit voor sightseeing, spelevaren, waterskiën, rondvaarten, enzovoort gebruikt worden.

c.       Niemand mag een verenigingsmotorboot besturen zonder in het bezit te zijn van het vereiste vaarbewijs.

d.      Alleen leden en meerderjarige huisgenoten mogen verenigingsmotorboten besturen.

e.       Alle opvarenden van verenigingsmotorboten dienen altijd een zwemvest of een reddingsvest te dragen.

f.        Wanneer een verenigingsmotorboot gebruikt wordt voor het uitvoeren van een redding van iemand die geen lid, huisgenoot of adspirantlid lid is, dient de bestuurder van de motorboot een vergoeding te innen die gelijk is aan de helft van het bedrag van het lidgeld van gewone leden, tenzij de geredde onmiddellijk lid, huisgenoot of adspirantlid wordt.

g.      De Seamatic mag door individuele leden en door meerderjarige huisgenoten gebruikt worden voor opleidingen en zeiltrainingen, op de momenten dat deze boot onder de verantwoordelijkheid valt van de materiaalcommissaris. Uiteraard dient de boot dan na gebruik volledig schoongemaakt te worden met de tuinslang en dient alle gebruikte materiaal dan terug correct opgeborgen te worden. Wie hiervan gebruik maakt dient “Seamatic” te schrijven op zijn drankbon, voordat de Seamatic opgetuigd wordt en dient na afloop daar een bedrag bij te schrijven gelijk aan 5 € vermenigvuldigd met het aantal vaaruren, met een maximum van drie uur. Elk begonnen uur telt voor een volledig uur. Reserveren is mogelijk bij de materiaalcommissaris. Wie de Seamatic individueel inzet voor een zeiltraining, dient andere leden, huisgenoten en/of adspirantleden te laten meedoen met die zeiltraining, voor zover het gaat om zeilboten met vergelijkbare eigenschappen en zeilers met vergelijkbare capaciteiten.

 

3.      Verenigingszeilboten.

 

Verenigingszeilboten mogen door leden, huisgenoten en adspirantleden gebruikt worden. Zij mogen ook gebruikt worden door genodigden van deze leden, huisgenoten en adspirantleden wanneer zij sporadisch instructie geven aan deze personen en op voorwaarde dat de verenigingszeilboten in dat geval altijd in het zicht blijven van deze leden, huisgenoten en/of adspirantleden. Wanneer deze genodigden op regelmatige wijze gebruik zouden gaan maken van de verenigingszeilboten, dienen de betreffende leden, huisgenoten en/of adspirantleden deze genodigden ertoe aan te zetten om hun kandidatuur te stellen als leden.

Het gebruik van verenigingszeilboten is kosteloos als dat niet gebeurt tijdens officiële activiteiten van de vereniging, maar is betalend tijdens officiële activiteiten van de vereniging.

 

Tijdens officiële activiteiten van de vereniging gelden de volgende tarieven voor het gebruik van verenigingszeilboten :

-          trainingen Optimist en Oppi : 10 euro per dag voor leden die geen tarief “all-in” betalen;

-          zeilwedstrijden : 0 euro per dag;

-          trainingsweek : volgens de tarieven die jaarlijks gecommuniceerd worden door de verantwoordelijke voor de organisatie van de trainingsweek.

 

Omdat verenigingszeilboten bedoeld zijn om steeds weer nieuwe mensen, kinderen, te laten kennismaken met zeilen, kan de jeugdcommissaris mensen, kinderen die reeds minstens een jaarlang gebruik gemaakt hebben van deze boten, uitsluiten van het gebruik van verenigingszeilboten tijdens officiële activiteiten van de verenging.

 

Schadeclaims

Artikel 10

 

Schade aan en/of verlies van persoonlijke bezittingen, en lichamelijke letsels, inclusief de dood, worden niet vergoed door de vereniging.

 

Het bestuur van de vereniging, en de vereniging zelf, zijn niet aansprakelijk voor welke schade, hoe dan ook ontstaan, aan derden.

 

Het betreden van het terrein en van het clubhuis gebeurt op eigen risico.

 

Wie een boot ter beschikking stelt van de vereniging dient ervoor te zorgen dat die minstens afdoende verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA).

 

Vergaderingen

Artikel 11

 

Betreffende de jaarvergadering bedoeld in artikel 16, 2° van de statuten zal het bestuur : mededelingen doen over de wedstrijden en de feestelijkheden welke vermoedelijk zullen worden gehouden.

 

Artikel 12

 

De bijeenroeping voor de algemene vergaderingen zoals bedoeld in artikel 20 van de statuten moet minstens twee weken van tevoren aan de leden worden toegezonden.

 

Register

Artikel 13

 

Het in artikel 4 van de statuten bedoelde register wordt aangevuld met email adressen en telefoonnummers. Naast de leden worden de ereleden, de adspirantleden en de donateurs in aparte rubrieken vermeld.

 

Sponsoring

Artikel 14

 

1.      Sponsoring kan nooit bestaan uit de eigen arbeid van de personen opgesomd in artikel 5 van de statuten : leden, huisgenoten, adspirantleden, donateurs en ereleden. Vrijwilligerswerk vormt immers de bestaansbasis van de vereniging.

2.      Het bestuur zal een lijst van sponsoren bijhouden.

3.      Al wie in aanmerking meent te komen om opgenomen te worden op die lijst van sponsoren, dient dat zelf aan te vragen aan het bestuur. Het bestuur neemt dan op de eerstvolgende bestuursvergadering een beslissing over die aanvraag. Het bestuur is ook gerechtigd om op eigen initiatief sponsoren toe te voegen aan de lijst, indien er voldaan is aan het gestelde in puntje 1 hierboven.

4.      Het bestuur verwittigt diegenen die toegevoegd worden aan de lijst van sponsoren, van hun toevoeging aan die lijst.

5.      Wanneer de sponsoring tijdens opeenvolgende jaren in identieke of zeer vergelijkbare omstandigheden aanhoudt, naar de mening van het bestuur, blijft men op de lijst staan, zonder dat er telkens een nieuwe aanvraag gedaan moet worden.

6.      Het bestuur zal publiciteit geven aan de sponsoren, tenzij de sponsor binnen de twee weken na de verwittiging bedoeld in puntje 4 hierboven te kennen heeft gegeven dat er geen publiciteit gegeven mag worden aan zijn sponsoring.

 

Trainingen

Artikel 15

 

Het kind dat voor de eerste keer, tijdens het betreffende jaar, wil deelnemen aan een training, moet zich ten laatste op de dinsdag voorafgaand aan een geplande training aanmelden, bij de “door het bestuur aangeduide persoon”. Het kind dat zich de eerste keer niet tijdig aanmeldt, maar toch aanwezig is, mag deelnemen aan de training, als dat organisatorisch mogelijk is, naar de mening van de trainer.

Het kind dat tijdens het betreffende jaar reeds deelnam aan een training, of zich voor een eerste training aanmeldde, moet zich ten laatste op de dinsdag voorafgaand aan een geplande training afmelden, voor één training of voor meerdere trainingen ineens, bij de “door het bestuur per jaar aangeduide persoon”, zo het niet zal deelnemen aan één of meer geplande trainingen.

Als er een kind, dat tijdens het betreffende jaar reeds deelnam aan een training, of zich voor een eerste training aanmeldde, zich niet tijdig afmeldt bij “door het bestuur aangeduide persoon”, en niet deelneemt aan een geplande training, zal er, behoudens overmacht of het zich voordoen van uitzonderlijke omstandigheden, wat uitsluitend door “door het bestuur aangeduide persoon” beoordeeld wordt, een boete van 10 euro te betalen zijn per training dat het kind niet komt, zonder zich tijdig afgemeld te hebben.

Voor 2019 is de “door het bestuur aangeduide persoon” Mathilde Murre, email mathilde.vremdijck@gmail.com.

Een zeiler in een Optimist of Oppi, die lid is, en die het tarief “all-in” betaalt of die een zeilboot van de club gebruikt, dient per training 0 euro te betalen en alle andere zeilers in een Optimist of Oppi, zowel leden als niet-leden, dienen per training 10 euro te betalen.

Een zeiler in een andere boot dan een Optimist of Oppi, die lid is, dient per training 10 euro te betalen en een zeiler in een andere boot dan een Optimist of Oppi, die geen lid is, dient per training 15 euro te betalen.

 

All-in tarief, Walligplaatsen en Vaarvergunningen

Artikel 16

 

Overwegende dat :

-          De vereniging het veld langs de Noordelijke walkant van de haven huurt.

-          De huurprijs gebaseerd is op een voorzichtige, maar gedetailleerde raming (o.a. volgens een gedifferentieerde terbeschikkingstellingprijs naar gelang van de lengte van de boten) van de inkomsten van de vereniging ingevolge het ter beschikking stellen van walligplaatsen door de vereniging.

-          Walligplaatsen exclusief beschikbaar zijn voor leden van de verenging.

-          Walligplaatsen uitsluitend beschikbaar zijn via de vereniging.

-          Walligplaatsen tevens een vaarrecht op de Braakmankreek inhouden.

-          Steigerligplaatsen én (eendaagse) vaarvergunningen uitsluitend beschikbaar zijn via de havenmeester van Oostappen.

-          Eendaagse vaarvergunningen door Oostappen niet verstrekt worden aan leden van de vereniging.

 

Heeft het bestuur besloten :

 

1.      Tarief All-in.

 

Om een tarief “all-in” in te voeren :

-          Voor boten korter dan 3 meter.

-          Bedrag : 70 euro, tenzij men dit tarief pas neemt na de jaarlijkse trainingsweek, in welk geval het 30 euro bedraagt.

-          Dit tarief geeft recht op een walligplaats.

-          Het tarief “all-in” zorgt ervoor dat het gebruik van een verenigingszeilboot korter dan 3 meter gratis is, ongeacht wanneer dat gebruik plaats vindt, met uitzondering van de trainingsweek.

 

2.      Walligplaatsen.

 

Om de tarieven voor het ter beschikking stellen van walligplaatsen aan leden als volgt vast te stellen, per seizoen :

-          Boten vanaf 5 meter : 180 euro.

-          Boten korter dan 5 meter : 110 euro.

-          Boten op het Optimistenrek : tarief “all-in” + 60 euro.

Uitzonderlijk kunnen, geval per geval apart te beoordelen, door het bestuur, of door het, door het bestuur met de inning van de lig- en vaargelden belaste bestuurslid, kortstondige ligplaatsen gedurende maximaal 14 dagen toegestaan worden, zelfs aan niet-leden, tegen een vergoeding die altijd gelijk is aan 1/2e van het bovenstaande seizoentarief.

 

3.      Vaarvergunningen.

 

Om de tarieven voor ter beschikking stellen van vaarvergunningen voor de Braakmankreek, zonder walligplaatsen, aan leden als volgt vast te stellen :

-          Boten vanaf 5 meter : 120 euro.

-          Boten korter dan 5 meter : 70 euro.

 

Een boot die hiervan gebruik maakt, mag ’s nachts NOOIT, in de jachthaven, of bij het clubhuis blijven liggen. Is dat wel minstens één keer het geval, dan dient onmiddellijk het tarief voor het ter beschikking stellen van walligplaatsen aan leden toegepast te worden. Het betreft hier geen evenementen, zoals trainingen en wedstrijden van de vereniging. De vereniging laat toe dat boten blijven liggen tussen opeenvolgende dagen met officiële evenementen van de vereniging voor de betreffende Klasse.

 

4.      Opleg voor upgrade.

 

Wie tijdens één kalenderjaar reeds één van de bovenstaande tarieven betaalde, maar met toestemming van de havencommissaris (dit i.v.m. de beperkte beschikbaarheid van walligplaatsen) overstapt naar een duurder tarief, hoeft slechts het verschil tussen beide tarieven bij te betalen.

 

5.      Periode beschikbaarheid walligplaatsen.

 

Walligplaatsen zijn uitsluitend beschikbaar vanaf 1 april tot en met 15 november. In de periode vanaf 16 november tot en met 31 maart dienen alle boten en dient alle materiaal verwijderd te worden van het veld en uit het Optimistenrek.

 

Diverse bepalingen

Artikel 17

 

1.      Koffie die geschonken wordt bij de activiteiten is alleen gratis voor de deelnemers aan de activiteiten en voor de helpers, en alleen ten tijde van de inschrijving en/of voorbereiding.

2.      Wie te laat inschrijft voor een activiteit waarbij er een maaltijd verstrekt wordt, betaalt 2 € extra per persoon.

3.      Niet-leden betalen per persoon 5 € extra bij een activiteit waarbij er een maaltijd verstrekt wordt.

4.      Alle verrekeningen van lidgelden bij het Watersportverbond mogen via drankbonnen of via de kassa gebeuren.

5.      Wie na 1 juni van een bepaald kalenderjaar op de lijst van het Watersportverbond blijft staan, moet sowieso het lidmaatschap bij het Watersportverbond voor dat kalenderjaar betalen.

6.      Het reglement “Puntentelling Clubkampioenschap” en het reglement “Redding”, zie bijlage, maken deel uit van het huishoudelijk reglement.

 

Slotbepaling

Artikel 18

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, handelt het bestuur naar omstandigheden en brengt het hiervan op de eerstvolgende algemene ledenvergadering verslag uit.

 

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 16 maart 2019.